Відділ державної землевпорядної експертизи є структурним підрозділом Головного управління Держгеокадастру у м. Києві.

В межах компетенції Відділ: бере участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж міста, району в місті, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні, впровадженні географічних інформаційних систем, здійсненні топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

Проводить в установленому законодавством порядку державну експертизу програм і проектів з питань землеустрою, охорони земель, реформування земельних відносин, топографо-геодезичної і картографічної діяльності, а також техніко-економічних обґрунтувань таких програм і проектів та надає за результатами її проведення відповідні висновки;

Здійснює організацію та проведення обов’язкової, добровільної та вибіркової державної експертизи землевпорядної документації відповідно до вимог чинного законодавства, а також бере участь у підготовці та проведенні робіт, пов’язаних із реалізацією земельної реформи.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань: подає керівництву Головного управління інформацію про хід здійснення земельної реформи, вносить керівництвуГоловного управління пропозиції щодо підготовки та перепідготовки спеціалістів, забезпечення підвищення кваліфікації працівників відділу для виконання покладених на нього завдань, організації навчань з питань земельного законодавства, забезпечує в межах своєї компетенції збереження державної таємниці;

Здійснює державну експертизу землевпорядної документації всіх форм і видів  відповідно до Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»;

За дорученням керівництваГоловного управління розглядає проекти законів, інших нормативно-правових актів, які надійшли до Головного управління, та готує проекти письмових висновків, пропозицій, зауважень до них.